Maciej Dzik

Najlepszy z Najlepszych

22102010 uruchomienie strony

22/10/2010 uruchomienie strony

NAJWAŻNIEJSZE RADOSKIE DATY

1340 – Kazimierz III Wielki założył Nowy Radom
1364 – Radom otrzymał prawo magdeburskie
1360-1370 – Kazimierz Wielki funduje mury miejskie, zamek królewski, ratusz i kościół farny pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela
1383 – na sejmie w Radomiu obrano Jadwigę, córkę Ludwika Węgierskiego, królem Polski
1401 – w Radomiu zawarto unię wileńsko-radomską unię Polski z Litwą
1469 – poselstwo czeskie ofiarowało w Radomiu koronę Władysławowi Jagiellończykowi
1481 – w Radomiu zamieszkał drugi syn Kazimierza Jagiellończyka, królewicz Kazimierz (obecny patron miasta), który pod nieobecność przebywającego na Litwie ojca sprawował stąd rządy w Koronie
1489 – na radomskim zamku wielki mistrz zakonu krzyżackiego Johann von Tieffen złożył hołd lenny królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi
1495 – w farze radomskiej syn Kazimierza Jagiellończyka – Fryderyk – odebrał insygnia kardynalskie.
1505 – obradujący w Radomiu sejm uchwalił konstytucję Nihil novi oraz zatwierdził "Statut Łaskiego" – pierwszy zbiór praw państwa polskiego.
1564 – według przeprowadzonej lustracji miasto liczyło 1800 osób, 180 domów, 14 jatek, 2 łaźnie i 2 młyny.
1613 – Radom stał się siedzibą Koronnego Trybunału Skarbowego.
1628 – miasto zostało zniszczone przez wielki pożar.
1656 – podczas najazdu szwedzkiego, w Rynku, w domu nr 4 należącym do Adama Gąski kwaterował król szwedzki Karol X Gustaw.
1660 – po opuszczeniu miasta przez Szwedów liczyło ono 395 mieszkańców i 37 domów
1724 - August II Sas wydaje przywilej "De non tollerandis judaeis" mówiący o zakazie zamieszkiwania ludności żydowskiej w granicach miasta.
1737-1756 – budowa Kolegium Pijarów, według projektu Antonio Solariego
1763 – zniesienie Trybunału Skarbowego, Radom liczył 1370 mieszkańców i 137 budynków
1767 – Karol Radziwiłł zawiązał w Radomiu konfederację reakcyjnej magnaterii i szlachty, uznającej rosyjski carat za gwaranta ustroju Rzeczypospolitej.
1787 – Stanisław August Poniatowski powołał w Radomiu Komisję Dobrego Porządku.
1795 – po III rozbiorze Polski Radom zostaje włączony do zaboru austriackiego i staje się siedzibą Cyrkułu, Komisji Obwodowej, Trybunału Cywilnego i Sądu Pokoju.
1809 – Radom zostaje stolicą departamentu w Księstwie Warszawskim.
1816 – powstaje województwo sandomierskie z siedzibą władz w Radomiu
1817 – założenie pierwszej świeckiej szkoły elementarnej pod przewodnictwem Łukasza Raczyńskiego
1819 – Fryderyk August Schnierstein otworzył zakład garbarski, zapoczątkowując przemysłowy rozwój miasta.
1825-1827 – wzniesienie gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego według projektu Antonio Corazziego
1827 – z inicjatywy ks. Kazimierza Kłaczyńskiego powstaje Radomskie Towarzystwo Naukowe
1844 – Radom został stolicą guberni radomskiej, której granice sięgają aż podkrakowskiego Miechowa
1867 – miasto jako jedno z pierwszych w Królestwie otrzymało kanalizację; z guberni radomskiej wyłączone zostają południowe powiaty co daje początek guberni kieleckiej.
1885 – uruchomienie linii kolejowej z Dęblina do Dąbrowy Górniczej
1901 – uruchomienie w Radomiu jednej z pierwszych w Królestwie elektrowni oraz miejskiej sieci oświetleniowej
1905 – w Radomiu w trakcie strajków doszło do starć pomiędzy robotnikami a oddziałami carskimi.
1910 – w Radomiu powstaje klub sportowy RKS Radomiak Radom
1911 – Radom liczył 51 934 mieszkańców[potrzebne źródło].
1918 – Radom wchodzi w skład administracyjny województwa kieleckiego aż do 1939 r.
1918 – w Radomiu powstała Dyrekcja Okręgowa Kolei (w latach trzydziestych XX w. przeniesiona do Chełma, a następnie do Lublina)
1921 – w Radomiu mieszkało 24.495 Żydów, stanowiąc 40% mieszkańców[potrzebne źródło]
1926 – w Radomiu powstał klub sportowy RKS Broń Radom
1933 – Radom uzyskał połączenie kolejowe z Warszawą.
1936-1939 – Radom wszedł w skład Centralnego Okręgu Przemysłowego, powstały Fabryka Chemiczna, Fabryka Broni, gazownia miejska, fabryka telefonów, fabryka obuwia. W okresie tym powstał Teatr Rozmaitości, nawiązujący do tradycji teatru radomskiego z pierwszej połowy XIX w. oraz filia Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie – zalążek szkolnictwa wyższego w mieście.
1938 – miasto liczyło 90 059 mieszkańców[potrzebne źródło].
1939-1945 – Radom był stolicą dystryktu radomskiego w Generalnym Gubernatorstwie.
1941 – utworzenie przez Niemców getta, w którym zgromadzono 32 tys. Żydów
1942-1944 – wywiezienie i wymordowanie radomskich Żydów w obozach zagłady; likwidacja getta
1944 – po upadku powstania warszawskiego w Radomiu zorganizowany został tajny ośrodek nauczania Uniwersytetu Warszawskiego.
1945, 16 stycznia – wkroczenie do Radomia jednostek Armii Czerwonej
9 września 1945 oddziały Armii Krajowej Obwodu Kielecko-Radomskiego, pod dowództwem Stefana Bembińskiego "Harnasia" opanowały miasto, zdobyły więzienie i uwolniły aresztowanych żołnierzy AK.
1946 Radom wchodzi w skład administracyjny województwa kieleckiego aż do 1975 r.
1949 – w Radomiu powstaje Wieczorowa Szkoła Inżynierska NOT, która daje początek późniejszej Politechnice Radomskiej oraz Politechnice Świętokrzyskiej.
1951 – powstała w Radomiu Oficerska Szkoła Lotnicza. 5 lat później trafiają tu legendarni piloci Polskiego lotnictwa: m.in. gen. Stanisław Skalski i płk Wacław Król.
do 1954 roku siedziba wiejskiej gminy Radom.
1963 – ponowne zawiązanie Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
1975 – w wyniku reformy administracyjnej Radom odzyskał status stolicy województwa.
1976, 25 czerwca – radomscy robotnicy rozpoczęli protest przeciw polityce rządu i PZPR, brutalnie stłumiony przez ZOMO (wydarzenia radomskie) – miasto stało się znanym ośrodkiem opozycji antykomunistycznej.
1980 – 9 października powstaje Międzyzakładowy Komitet Załozycielski NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska z pierwszą siedzibą przy ul. Jacka Malczewskiego.

Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.Przejdź do galerii.